پرنده

پرنده

 

تعبیر خواب پرنده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

تعبیر خواب پرنده به روایت محمد بن سیرین :

اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

3 فکر می‌کنند “پرنده

 1. ملینا

  سلام
  من خوابی دیدم که تابیر آن را هیچ جا پیدا نکردم…ممنون میشم اگه بتونید کمکم کنید…
  پرندگانی را دیدم که به سمت خانه ما آمدند و با خود هرکدام سنگهایی داشتن و به سمت من و خانواده ام پرتاب میکردن…

  پاسخ
  1. علي

   من خواب دیدم یک پرنده آبی با نوک سفید رو گرفتم ، از اینکه گرفته بودمش ناراحت شدم که آزادی رو ازش گرفتم بعد پنجره رو خودم باز کردم و پرنده را از دستم رهایش کردم تا برود ممنون میشم تعبیرش رو بگوئید

   پاسخ
 2. نیما

  یه کبوتر سفید تو زمستون اومد تو بالکون خونمون و من بهش آب داغ دادم خورد و خودش را توش شست! چه تعبیری می تونه داشته باشه؟؟؟؟؟

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *