سبوس

تعبیر خواب سبوس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

سبوس در خواب تنگی معیشت است. اگر در خواب ببینید خرمنی بزرگ از سبوس پیش روی شماست گرفتار زیان می شوید و نیازمند می گردید و چنان چه آن سبوس اندک باشد زیان شما کم است و قابل تحمل، اگر ببینید نان سبوس می خورید یا در خواب احساس کنید که نان را از مغز گندم نپخته اند گرفتار سختی و تنگی می شوید و احتیاج شما تا به آن پایه می رسد که از دیگران کمک می طلبید. اگر ببینید در جیب خود سبوس دارید، پولتان را در راه بیهوده صرف می کنید. اگر کسی به شما سبوس بدهد زیان می رساند و شما زیان می بینید.

تعبیر خواب سبوس به روایت محمد بن سیرین :

سبوس در خواب، دلیل است بر نیازمندی. اگر بیند که مردمان سبوس یا نان سبوس میخوردند، دلیل که اندر آنجا قحط و تنگی باشد و مردمان را کسب و معیشت نباشد. اگر بیند که سبوس از خانه خود بیرون انداخت یا به کسی داد، دلیل کند که اندر آن دیار قحط و تنگی باشد.

تعبیر خواب سبوس به روایت امام جعفر صادق :

دیدن سبوس در خواب بر سه وجه بود.

اول: نیازمندی. دوم: قحط و تنگی. سوم: سختی معیشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *