کاریز

تعبیر خواب کاریز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد.در چنین حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی خواهید کرد.اگر در خواب قنات خشک باشد به عسرت و تنگدستی گرفتار می آئید و اگر آب آن قنات که در خواب می بینید کدر و تاریک و گل آلود باشد معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام بخش.

تعبیر خواب کاریز به روایت محمد بن سیرین :

اگر کسی بیند در جائی کاریز می کند، دلیل که با مردم خود مکر سازد، این تا وقتی بود که آب پدید نشده بود، اما چون پدید آمد و روان شد، حکم تاویل آن به نکاح کند.

تعبیر خواب کاریز به روایت جابرمغربی :

اگر بیند باغ را از کاریز آب داد، دلیل که با زن خود مجامعت کند.

تعبیر خواب کاریز به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر بیند از کاریز آب روان شد، دلیل که مال به حیله جمع کند. اگر بیند در کاریز افتاد، دلیل که به مکر و حیله دچار شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *