گشنیز

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین :

دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *