خر

خر

تعبیر خواب خر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد می شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می آورد ولی مزاحمت ایجاد می کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می آزارد. از دانیال نبی نقل شده که دیدن خر در خواب عزت و بزرگواری است و بخت خوش است برای او و خوبی و بدی خر به او یعنی بیننده خواب برمی گردد. اگر در خواب ببینید که بر خری سیاه سوار شده اید در واقع بر خر مراد سوار شده اید، خر سفید شانس خوب است و خر زرد رنجوری و بیماری است،خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی کند و نشان نمی دهد تا به موقع و این مسلما خوب است و نمی تواند بد باشد. چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می کنید. اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت های خوب زندگی است.

2 فکر می‌کنند “خر

  1. صفوراخیرابادی

    من چندوقت پیش خواب دیدم جمعی واردحرم اقام امام حسین شدندومن هم باخودم فک میکردم چون صورتم ارایش داردواردنشوم ولی بعدش واردشدم وباشیرابی که داخل حرم بودصورتم راشستم ودرانجاتعدادزیادی ازافرادبودندکه مشغول خواندن قران بودندومادرم راهم دیدم که باچادری سفیدمشغول نمازخواندن بودوبعدکسی یک قوری سفیداوردوبه مادرم دادوداخل ان تکه گوشتی بودوان تکه گوشت رابرداشت خداونداجرتان دهدلطفابرابم تعبیرش کنید

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *