سیر

سیر

تعبیر خواب سیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید. شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود. خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه ات می شود در اولین نظر می فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای. خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب می شود.

تعبیر خواب سیر به روایت محمد بن سیرین :

سیر در خواب مال حرام است .

تعبیر خواب سیر به روایت امام جعفر صادق :

دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال حرام. دوم: سخن زشت. سوم: غم و اندوه. چهارم: گریستن. پنجم: سختی دیدن.

تعبیر خواب سیر به روایت ابراهیم کرمانی :

خوردن سیر درخواب، رنج و غم و گریستن بود. اگر بیند نخورد او را مضرت کمتر بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *