شکنبه

تعبیر خواب شکنبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تامین معاش خویش تحصیل می کنیم. اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می آورید. شکنبه حیوانات حرام گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست.

تعبیر خواب شکنبه به روایت محمد بن سیرین :

دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال کند. اگر شکنبه پر از سرگین است، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند شکنبه پخته می خورد، دلیل بر منفعت است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *