تگرگ

تگرگ

تعبیر خواب تگرگ به روایت محمد بن سیرین :

تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است، مگر اندک بود. اگر به وقت خود بود، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود، لکن تگرگ دیدن نه به وقت خود، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را.

تعبیر خواب تگرگ به روایت امام جعفر صادق :

دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است.

اول: بلا. دوم: خصومت. سوم: لشگر. چهارم: فحط. پنجم: بیماری.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *