فتق

تعبیر خواب فتق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد. به حرف – غ – کلمه – غم باد – مراجعه کنید. اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می شود. اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بد نامی می آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *