عناب

تعبیر خواب عناب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است. اگر ببینید که عناب می خورید البته به نیت شفا حاجتتان روا می شود. اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و پیروزی حاصل می کند و اگر ببینید عناب به دیگری می دهید به پایمردی موجب گشایش کار دیگران می شوید. عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببینید تعبیر بالا را دارد. عناب به رنگ های دیگر مطلوب نیست. ابن سیرین نوشته عناب مال است که بیننده خواب حاصل می کند

تعبیر خواب عناب به روایت جابرمغربی :

اگر درخواب بیند عناب را از درخت جمع کرد، دلیل که مال به قدر آن حاصل کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *