ساق

تعبیر خواب ساق به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر بیند ساقش آهنین است یا رویین، دلیل است که عمرش دراز گردد و مالش باقی بماند. اگر بیند ساقش از آبگینه یا چوب است، دلیل کند که عمرش زود بسر آید. اگر بیند که ساق او بشکست یا بیفتاد، بد است.

تعبیر خواب ساق به روایت محمد بن سیرین :

ساق درخواب دیدن، مال مردم است و معیشتی که مردم را بدان اعتبار باشد، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند

تعبیر خواب ساق به روایت جابر مغربی :

دیدن ساق درخواب مردان را زن بود و زنان را شوی.اگر بیند که ساقهای وی بر یکدیگر می پیچید، دلیل هلاک او است. اگر بیند بر ساقهای او موی بسیار است، دلیل که وام بسیار بر وی جمع گردد و به سبب وام در زندان بماند. اگر بیند از ساق ها موی بسترد، دلیل که وام او گذارده شود.

تعبیر خواب ساق به روایت امام جعفر صادق :

دیدن ساق درخواب بر چهار وجه است.

اول: مال. دوم: معیشت. سوم: عمردراز. چهارم: مردان را زن است و زنان را شوهر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *