نارنج

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق :

دیدن نارنج درخواب چهاروجه است.

اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین :

اگر بیند نارنج داشت از یکی تا سه عدد، دلیل فرزند بود. اگر بیشتر بیند، دلیل مال بود و نعمت.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال :

اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است، لاجرم دیدن آن در خواب به تاویل نیکو بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر بیند نارنج به خروار داشت، دلیل که مال حاصل کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *