آسیاب

آسیاب

تعبیر خواب آسیاب به روایت محمد بن سیرین :
آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمنی و دعوا است

اگر خود را در آسیاب ببینید ، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است ، در دعوا پیروز می شود

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است ، دلیل آن باشد که به سفر می رود

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند ، دلیل جنگ و پیکار است

اگر آسیابی که دیده است ، از شیشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائی در میان باشد

اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد ، جنگ سختی در پیش است

اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن شریک کارش به سامان نمی رسد

اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد ، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد

اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم به دست اوست

اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود ، نعمت و کامرانی برای آسیابان و مردم است

اگر صدای گردش سنگ را بشنود ، دلیل آن باشد که کارش بالا می کیرد.

تعبیر خواب آسیاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود. اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد. اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود. شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند. سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق :

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است

پادشاه

رئیس

ثروت

مرد دلیر

خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر خواب آسیاب به روایت حضرت دانیال :

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد ، دانیال علیه السلام در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *