عنقا

تعبیر خواب عنقا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است. تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در حرف ـ س ـ آمده است و بیشتر نشان بلند پروازی و بلندی طبع و والائی است. چنانچه عنقا در خواب ببینید که در خانه شماست یا بر بام شما نشسته بسیار نیکو است و خواب شما می گوید شان و رفعت مقام می یابید و شاخص می شوید.

تعبیر خواب عنقا به روایت محمد بن سیرین :

اگر بیند عنقا می زد، دلیل که به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بیند عنقا شکست یا ضایع شد، دلیل که از دروغ توبه کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *