سپر

سپر

تعبیر خواب سپر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

داشتن سپر در خواب خوب است و نشانی است از ایمنی و فراغت و آسودگی خیال و نبودن دغدغه و تشویش. به هر حالتی که در خواب سپر داشته باشید خوب است مگر آن که شکسته یا سوراخ و یا معوج باشد. در دست داشتن سپر امنیت خاطر و دور بودن از حوادث و بلا و گزندهای جسمی و مالی تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید سپری معوج یا شکسته در دست دارید و به وجود آن نیازمند هستید و احتمال حمله دشمن وجود داشته باشد خوب نیست و نشان آن است که آسیب پذیری دارید و به وقت احتیاج حمایت و کمک نمی شنوید. چنانچه در خواب ببینید که کسی به شما حمله کرده و شما چیزی را سپر قرار دادید خوب است و خواب شما می گوید از حادثه ای مصون می مانید. معبران سپر را برادر تعبیر کرده اند. در این صورت اگر کسی به شما سپر داد یا سپری تهیه کردید نشان آن است که از جانب برادر خود حمایت می شوید و محبت می بینید .

تعبیر خواب سپر به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر بیند بر گردن سپر دارد، دلیل که او قوت و ایمنی بود از دشمن. اگر بیند که سپر او بر زمین نهاده است، دلیل که او را با مردی فاضل صحبت افتد او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند که سپر او ریسمان است، دلیل که او رااز جماعتی منفعت رسد.

تعبیر خواب سپر به روایت امام جعفر صادق :

دیدن سپر در خواب بر پنج وجه است.

اول: برادر. دوم: یار. سوم: قوت. چهارم: ایمنی. پنجم: پشت و پناه به قدر بزرگی سپر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *