غربال

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر درخواب بیند که غله به غربال پاک کرد یا غیر غله، دلیل که کاری کند که مردم را از آن راحت بود و او مضرت رسد. اگر بیند که آن چه می کرد از آنِ او بود، دلیل منفعت بود.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق :

دیدن غربال به خواب، بر سه وجه باشد.

اول: خادم. دوم: یاری مهربان. سوم: شاگردی بزرگ.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین :

دیدن غربال به خواب، دلیل بر خادمی بود تمیز. اگر بیند غربال نو داشت، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود. اگر بیند غربال از وی ضایع شد، دلیل که خادم از وی جدا شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *