سیمرغ

تعبیر خواب سیمرغ به روایت جابرمغربی :

دیدن سیمرغ به خواب، دلیل بر پادشاهی بود. اگر سیمرغ در خانه او فرود آمد، دلیل که پادشاهی درخانه او فرود آید. اگر بیند که بچه سیمرغ را برگرفت، دلیل که در پناه پادشاه رود.

تعبیر خواب سیمرغ به روایت امام جعفر صادق :

دیدن سیمرغ در خواب بر چهار وجه است.

اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: ولایت. چهارم: زنی صاحب جمال.

تعبیر خواب سیمرغ به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر بیند سیمرغ ماده را بکشت، دلیل که دوشیزگیِ دختری را ببرد. اگر بیند سیمرغ از دست او بپرید، دلیل که زن را طلاق گوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *