سبو

تعبیر خواب سبو به روایت امام جعفر صادق :

دیدن سبو در خواب بر نه وجه بود.

اول: مزدور و منافق. دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: کنیزک. پنجم: قوام دین. ششم: صلاح تن. هفتم: خیرو برکت. هشتم: مال و نعمت. نهم: میراث از جهت زنان.

تعبیر خواب سبو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

سبو در خواب های ما کسی است که شان و مقامی ندارد، شاید مزاحم و زیان کار هم باشد ولی ما به او نیازمندیم و سود وجودش کلا بیشتر است از زیان فقدانش. سبو در خواب برای زنان میراث است. اگر ببینید که سبوئی داشتید که از دستتان افتاد و شکست چندی مراقب خویشتن باشید چون ممکن است آسیبی به شما وارد آید. شکستن سبو خبر از آسیب حاصل از یک تصادف است یا چیزی از دست می دهید در حد تصادف.

تعبیر خواب سبو به روایت محمد بن سیرین :

سبوی درخواب، مزدوری منافق است، که بر دست وی مال ضایع گردد.

سبو درخواب، دیدن کنیزک باشد، یا خادم. اگر بیند که سبوی نو فرا گرفت یا بخرد، دلیل است که کنیزک یا خادمی وی را حاصل گردد. اگر بیند که سبوی او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که کنیزک یاخادمش بمیرد یا بگریزد. اگر بیند که سبوی او سوراخ شد، دلیل است که کنیزک یا خادمش بیمار گردد. اگر بیند که سبویش پر از آب صافی بود، دلیل است از آن کنیزک یا خادم او را خیر و منفعت رسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *