آفتاب

آفتاب

تعبیر خواب آفتاب به روایت ابراهیم کرمانی :
اکر میان آفتاب در خواب دو نقطه سیاهی ببیند ، تعبیر چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خویش است

اگر آفتاب و ماه را با یکدیگر در جنگ ببیند ، دلیل آن باشد که میان دو پادشاه جنگ در می کیرد

اگر ببیند زمین و آفتاب سرزمینی را نوری در میان نیست ، دلالت دارد بر آنکه سلطان و امیرش معزول خواهند شد

اگر ببیند آفتاب در دست او سیاه و تیره شد ، بر شاه غم بزرگی می رسد و آن غم دامن خواب بیننده را نیز خواهد گرفت

اگر ببیند آفتاب به سوراخی فرو رفت ، پادشاه آن دیار از دنیا خواهد رفت و مردم در عزایش اندوهگین خواهند شد.

تعبیر خواب آفتاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند. عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می یابد و با استدلالی که می کند هم می تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر. ابن سیرین می گوید آفتاب در خواب شاه است، ماه وزیر اوست، زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربی می گوید آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آیه شریفه در سوره مبارکه یوسف. در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می شود. برخی از معبران نوشته اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد. اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می رسد و از این بهتر وقتی است که ببیند خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می کند. چنان چه ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد و کارش به مبارزه و جدال می رسد. اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج می شود.

تعبیر خواب آفتاب به روایت محمد بن سیرین :
آفتاب در خواب ، پادشاه باشد

ماه در خواب ، وزیر سلطان است

زهره در خواب ، ملکه یا زن سلطان است

عطارد در خواب ، دبیر پادشاه و نویسنده او و دربار باشد

مریخ در خواب ، نشان سپهسالاری شاه است

ستارگان دیگر در خواب ، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند

ابن سیرین برای این تعبیر خواب حضرت یوسف عله السلام را مصداق می آورد که دید یازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در نهایت خودش بعد از مصیبتهای فرائان در مصر به مقام والایی رسید و در زندارن با کمک تعبیر خواب رهایی یافت

آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد

اگر ببیند آفتاب پاک و پاکیزه طلوع کرد و پرتو افشاند ، تعبیر چنان باشد که از خویشان خود زن می ستاند

اگر ببیند ابر ، آفتاب را تیره و تار کرده بود ، حال پادشاه و امیر دگرگون شود

اگر در خواب کسوف آفتاب و سیاه شدنش را ببیند ، که بعد از لختی سیاهی بر طرف شود ، پادشاه و امیر بیمار می شود ، اما به زودی شفا می یابد

اگر ببیند از آفتاب ریسمانی آویزان است و او بدان چنگ زد ، تعبیر چنان باشد که از پادشاه و امیر به او یاری شایسته ای خواهد رسید

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند ، تعبیر چنین می تواند باشد که پادشاهی هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطین روی زمین سر در خط فرمانش خواهند آورد

اگر ببیند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تیره و تار بودند ، خواب بیننده هلاک خواهد شد ، مخصوصا اگر شخص ستمگر و بی انصافی باشد

اگر ببیند آفتاب و ستارگان به زیر ابر اند شدند ، تعبیر چنین باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت

تعبیر خواب آفتاب به روایت حضرت دانیال :

اگر در خواب آفتاب ببیند ، نشان دیده پادشاه و خلیفه و امیر است

اگر ببیند آفتاب را در آسمان گرفت ، در راه امیری بزرگ قرار می گیرد و دوست و مقری او می شود

اگر ببیند که خود چون خورشید نور می افشاند ، خودش آفتاب شده است ، به مقام بسیار بالائی همچون پادشاهی و امیری می رسد و اگر اهلیت مقامی چون امیری و پادشاهی را نداشته باشد به اندازه همتش به بزرگواری خواهد رسید

اگر ببیند با آفتاب می جنگید ، با امیر و پادشاهی به خصومت گرفتار می آید

اگر ببیند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت ، تاریک و تیره نیز نبود ، از غمهایش رهائی حاصل شود

اگر ببیند خورشید تیره و تاریک است و در جای خود نیست ، تعبیرش چنان باشد که امیر و سلطلن را به کارهایش احتیاج افتد

تعبیر خواب آفتاب به روایت امام جعفر صادق :

آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می شود

خلیفه

پادشاه و سلطان بزرگ

رئیس

عامل و مامور امور ارزاق و توشه

عدل پادشاه

سود و منفهت مردم

زن برای مرد و شوهر برای زن

کار روشن و نیکو

و باز میفرمایند ، شعاع آفتاب را از خواب دیدن ، بر عکس خود آفتاب تعبیر می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *