طشت

تعبیر خواب طشت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

طشت زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می تواند باشد. او هم می تواند خادم باشد و هم خواهر یا خاله و عمه. به هر حال زنی است پر طاقت، پر ظرفیت و صبور که در واقع همه فن حریف است. کاردان است و از انجام هیچ خدمتی روی نمی گرداند و چهره ترش نمی کند. اگر در خواب ببینید طشتی دارید، چنین زنی در زندگی شما پیدا می شود یا هست و شما توجه و التفات ندارید. چنانچه ببینید طشتی پر دارید، همان طور که در مورد طبق گفته شد باید دید در طشت چه پر کرده اید یا مملو از چیست چون تعبیر نسبت به محتوای طشت فرق می کند. اگر پر از لباس چرک باشد غم و اندوه و کسالت می آورد و چنانچه از آب صاف و روشن انباشته باشد صفا و روشنی همراه دارد و اگر لبریز از آب صابون و کف باشد یا آبی کدر درون آن ببینید همچنان رخت چرک کدورت و دل تنگی و ملال است که آن زن همراه می آورد یا شما به او هدیه می کنید. اگر در خواب ببینید طشتی دارید و آن را دور می افکنید یا می بخشید و یا می فروشید چنان زنی را از زندگی خویش می رانید و این کار به سود شما نیست زیرا موهبتی را از دست می دهید و اگر ببینید طشتی دارید که قراضه است زنی است با همان خصوصیات لیکن بد خلق یا ضعیف و ناتوان که کارایی ندارد. چنانچه طشت سوراخ باشد زنی است که کارآیی داشته و از دست داده و سالم بوده و اکنون رنجور شده است .

تعبیر خواب طشت به روایت محمد بن سیرین :

طشت درخواب کنیزکی است که حوائج بدو تسلیم نمایند. اگر بیند طشتی فراگرفت یاکسی بدو داد یاخرید، دلیل که زنی خادمه به خانه آورد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند طشت بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن کنیزک بگریزد یا از دنیا رحلت نماید .

تعبیر خواب طشت به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر کسی بیند طشتی بخرید، دلیل که زنی خادمه رابه زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد .

تعبیر خواب طشت به روایت امام جعفر صادق :

دیدن طشت درخواب بر سه وجه است .

اول: زن خادمه. دوم: کنیزک. سوم: منفعت از زنان  .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *