عروسی

تعبیر خواب عروسی به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب عروسی به روایت جابرمغربی :

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

تعبیر خواب عروسی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

1 فکر می‌کنند “عروسی

  1. آیدا

    من خواب دیدم با پسرداییم عروسی کردم واصلا خوشحال نبودم آخه دوسش ندارم اما اون عاشقمه! خیلی ناراحت بودم مراسم عروسیو ندیدم فقط دیدم با لباس عروس و تاکسی رفتم سالن عروسی وخودم حس میکردم با پسرداییم ازدواج میکنم البته اونم تویه ماشین دیگه جلودرسالن نشسته بود انگارمنتظربود یکی بهش بگه بیاد! من ازتاکسی پیاده شدم وصمیمی ترین دوستموبابغض یغل کردم اما گریه نکردم انگارمجبوربودم ازدواج کنم بعدشم داییم اینا جلودرسالن بودن باهاشون سلام علیک کردم واومدم برم داخل سالن ازخواب پریدم! میشه زودتر تعبیرشو بهم بگید چون خیلی روح و روانمو بهم زده این خواب! البته اینم بگم نزدیکای صبح بود که از خواب پریدم دیگه نخوابیدم ۵-۶ صبح بود که ازخواب پریدم!

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *